Ηλεκτρονικός φάκελος υγείας


28/3/2016: Με δεδομένη την πολυπλοκότητα στη λειτουργία ενός σύγχρονου ιδιωτικού ιατρείου, η βελτίωση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας προϋποθέτει τον λειτουργικό εκσυγχρονισμό του. Η χρήση της πληροφορικής τεχνολογίας αποτελεί επιλογή-μονόδρομο σε αυτή την προσπάθεια.

Στίβα εγγράφων

Μια σημαντική βελτίωση μπορεί να σημειωθεί στον τομέα της καταγραφής των στοιχείων του ασθενούς και της κατάστασης της υγείας του, δηλαδή στον ιατρικό φάκελο. Σύμφωνα με το Standard ENV 13606 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN) «Ο Ιατρικός Φάκελος είναι η «αποθήκη» όλων των πληροφοριών που αφορούν στο ιατρικό ιστορικό του ασθενούς. Αποτελεί επομένως τη βάση της διάγνωσης και της θεραπευτικής αντιμετώπισης του ασθενούς. Επιπλέον, παρέχει πληροφορίες διοικητικής, οικονομικής και στατιστικής φύσεως.»

Παραδοσιακά, ο ιατρικός φάκελος τηρείται σε γραπτή μορφή παρουσιάζοντας σημαντικά μειονεκτήματα:

  • Μπορεί να φθαρεί και να καταστραφεί εύκολα, ενώ είναι επίπονη η διαδικασία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.
  • Είναι διαθέσιμος μόνο σε ένα μέρος την ίδια στιγμή.
  • Δεν υπάρχει κάποιο κοινώς αποδεκτό πρότυπο για τη δόμησή του. Ο ιατρός μπορεί να καταγράψει ό,τι θεωρεί χρήσιμο και με οποιονδήποτε τρόπο.

Προκειμένου να καμφθούν όλες αυτές οι δυσκολίες, έχει δημιουργηθεί ο ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος με τον οποίο πραγματοποιείται η ψηφιακή αποθήκευση δημογραφικών, ιατρικών και οικονομικών πληροφοριών για τον ασθενή. Χάρη στον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας, η πρόσβαση στα δεδομένα είναι εφικτή από οπουδήποτε, διευκολύνοντας την επικοινωνία ανάμεσα στο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό. Επιπλέον, ένας καλά δομημένος ιατρικός φάκελος μπορεί να υποστηρίξει τη ληψη αποφάσεων προσφέροντας εργαλεία για τη συσχέτιση ιατρικών δεδομένων και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων.

Η τήρηση ηλεκτρονικών φακέλων υγείας προϋποθέτει ορισμένες τεχνικές διασφαλίσεις. Το σύστημα θα πρέπει να είναι διαθέσιμο σε εικοσιτετράωρη βάση και να αποκρίνεται γρήγορα. Επιπλέον, τα προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να προστατεύονται από κακόβουλες ενέργειες. Για τον σκοπό αυτό συστήνεται ο έλεγχος της ταυτότητας των χρηστών, η εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα δεδομένα, η καταγραφή ενεργειών κ.ά..

Η τήρηση ηλεκτρονικού φακέλου υγείας υποστήριζεται από το πρόγραμμα διαχείρισης ιατρείου Γαληνός Office. Ο ιατρός, εκτός από δημογραφικά στοιχεία, μπορεί να εισάγει αναλυτικές πληροφορίες για την υγεία του ασθενούς. Ενδεικτικά αναφέρονται: σωματομετρικά μεγέθη, χειρουργεία, αποτελέσματα εξετάσεων, φαρμακευτικές αγωγές, ζωτικά σημεία, ιατρικές πράξεις κ.ά..

Η τεχνολογία δεν αποτελεί δαπάνη υγείας, αλλά επένδυση στην αποτελεσματικότητα. Κάθε ιατρός οφείλει να εκσυγχρονίσει το ιατρείο του επιλέγοντας τα κατάλληλα εργαλεία. Άλλωστε, το μέλλον της υγείας θα ισορροπήσει ανάμεσα σε καινοτόμες ιατρικές πρακτικές και τεχνολογίες και στην ανθρώπινη συμβολή.